Studijní materiály

Licenční podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto licenční podmínky (dále jen „licenční podmínky“) obchodní společnosti Lemon projects, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, U Půjčovny 952/2, PSČ 110 00, IČ: 284 69 721, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 143877 (dále jen „nabyvatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě a v souvislosti s licenční smlouvou ke slovesným dílům (dále jen „licenční smlouva“ a „slovesné dílo“) uzavírané mezi nabyvatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „poskytovatel“).
  2. Požadované charakteristiky slovesného díla, ohledně kterého lze s nabyvatelem uzavřít licenční smlouvu, jsou stanoveny v příloze č. 1 licenčních podmínek.
  3. Ustanovení odchylná od licenčních podmínek je možné sjednat ve zvláštní licenční smlouvě sjednané písemně. Odchylná ujednání ve zvláštní licenční smlouvě mají přednost před ustanoveními licenčních podmínek.
  4. Ustanovení licenčních podmínek tvoří nedílnou součást licenční smlouvy.
  5. Znění licenčních podmínek může nabyvatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění licenčních podmínek.
 2. UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY
  1. Návrh na uzavření smlouvy provede poskytovatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce umístěné na internetové adrese http://student-prace.cz/upload.php, vložením slovesného díla a odesláním těchto údajů nabyvateli kliknutím na tlačítko „Odeslat“ (dále jen „návrh na uzavření smlouvy“). Údaje uvedené poskytovatelem v návrhu na uzavření smlouvy jsou pro účely licenčních podmínek považovány za správné.
  2. V návaznosti na doručení návrhu na uzavření smlouvy nabyvateli zašle nabyvatel na adresu elektronické pošty uvedené poskytovatelem v návrhu na uzavření smlouvy akceptaci tohoto návrhu na uzavření smlouvy (dále jen „akceptace“) nebo informaci o tom, že návrh na uzavření smlouvy neakceptuje. Doručením akceptace poskytovateli je licenční smlouva uzavřena.
  3. Poskytovatel souhlasí s tím, že nabyvatel může započít s plněním licenční smlouvy neprodleně po jejím uzavření.
  4. Poskytovatel bere na vědomí, že nabyvatel není povinen uzavřít licenční smlouvu, a to zejména s osobami, které porušily smluvní vztahy s nabyvatelem (včetně licenčních podmínek).
  5. Poskytovatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání licenční smlouvy. Náklady vzniklé poskytovateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) si hradí poskytovatel sám.
 3. PŘEDMĚT LICENČNÍ SMLOUVY
  1. Poskytovatel se licenční smlouvou zavazuje poskytnout nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít slovesné dílo (licenci), a to způsoby a v rozsahu stanoveném v čl. 4 licenčních podmínek.
  2. Nabyvatel se licenční smlouvou zavazuje za poskytnutí licence ke slovesnému dílu dle čl. 3.1 licenčních podmínek zaplatit poskytovateli jednorázovou licenční odměnu stanovenou v ceníku nabyvatele uvedeném v příloze č. 2 licenčních podmínek.
 4. Licence ke slovesnému dílu
  1. Licence ke slovesnému dílu je poskytována jako licence nevýhradní.
  2. Licence ke slovesnému dílu je poskytována ke všem způsobům užití (včetně rozmnožování, rozšiřování a sdělování díla veřejnosti), a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Ke sdělování díla veřejnosti bude docházet zejména prostřednictvím sítě internet.
  3. Licence ke slovesnému dílu je poskytována na dobu sedmdesát (70) let od uzavření licenční smlouvy. Nabyvatel nabývá licenci uzavřením licenční smlouvy.
  4. Nabyvatel je oprávněn provádět změny a úpravy slovesného díla (včetně zpracování slovesného díla), spojovat slovesné dílo s jinými autorskými díly či zařadit slovesné dílo do díla souborného. K úpravám, změnám, zpracování slovesného díla, ke spojování slovesného díla s jinými autorskými díly či k zařazení slovesné díla do díla souborného může docházet i prostřednictvím třetích osob. Nabyvatel je oprávněn slovesné dílo redakčně upravit, a to včetně změny jeho názvu nebo označení.
  5. V případě provedení změn slovesného díla je nabyvateli poskytnuta licence i k takto změněnému slovesnému dílu.
  6. Nabyvatel není povinen licenci využít.
  7. Nabyvatel je oprávněn slovesné dílo zveřejnit a vydat ho. Nabyvatel je oprávněn uvádět slovesné dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou.
  8. Nabyvatel může oprávnění tvořící součást licence ke slovesnému dílu zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Nabyvatel může licenci podle této smlouvy postoupit třetí osobě.
 5. Licenční odměna
  1. Výše licenční odměny poskytovatele je stanovena v ceníku nabyvatele, který tvoří přílohu č. 2 licenčních podmínek.
  2. Odměna poskytovatele je splatná do 30 dní od uzavření licenční smlouvy, a to bezhotovostně na účet poskytovatele uvedený návrhu na uzavření smlouvy.
 6. další práva a povinnosti smluvních stran
  1. V případě, že v souvislosti se slovesným dílem bude vůči nabyvateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se poskytovatel předat nabyvateli bezodkladně veškeré dokumenty a informace nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že užitím slovesného díla byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k zásahu do práv na ochranu osobnosti, zavazuje se poskytovatel hradit nabyvateli neprodleně veškeré účelně vynaložené náklady, které nabyvateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou (bez ohledu na výsledek takového sporu).
  2. V případě, že nabyvateli vznikne v souvislosti s užitím slovesného díla škoda (včetně veřejnoprávních sankcí a výloh a nákladů nabyvatele souvisejících s tímto protiprávním jednáním), je poskytovatel povinen tuto škodu nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího vzniku nabyvateli nahradit.
 7. Ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů poskytovatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Poskytovatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Poskytovatel souhlasí se zpracováním osobních údajů nabyvatelem, a to pro účely vedení pro účely plnění závazků z licenční smlouvy a pro účely zasílání obchodních sdělení.
  4. Osobní údaje poskytovatele nemohou být bez předchozího souhlasu poskytovatele předávány třetím osobám. Zpracováním osobních údajů poskytovatele může nabyvatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  5. Poskytovatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu oznámit nabyvateli jakoukoli změnu v osobních údajích.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Poskytovatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se poskytovatel domníval, že nabyvatel nebo zpracovatel (čl. 7.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života poskytovatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat nabyvatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby nabyvatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li poskytovatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu nabyvatel povinen tuto informaci předat. Nabyvatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  10. Poskytovatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany nabyvatele souvisejících se službami nebo podnikem nabyvatele na adresu poskytovatele a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu poskytovatele.
 8. Odstoupení od licenční smlouvy
  1. Poskytovatel, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), je v souladu s ustanovením § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku oprávněn od licenční smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním licenční smlouvy ze strany nabyvatele.
  2. Nabyvatel může od licenční smlouvy odstoupit v případě, že poskytovatel poruší povinnost vyplývající z licenční smlouvy (včetně licenčních podmínek).
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud právní vztah založený licenční smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
  2. Licenční smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  3. Licenční smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením.
  4. Případným zánikem nabyvatele přechází práva a povinnosti z licenční smlouvy na jeho právního nástupce.
  5. Nabyvatel je k činnosti podle licenční smlouvy oprávněn na základě živnostenského oprávnění a činnost nabyvatele nepodléhá jinému povolování.
  6. Je-li některé ustanovení licenčních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  7. Nedílnou součástí licenčních podmínek je:
   1. Příloha č. 1 – Požadované charakteristiky slovesného díla;
   2. Příloha č. 2 – Ceník nabyvatele.
  8. Licenční smlouva včetně licenčních podmínek je archivována nabyvatelem v elektronické podobě a není přístupná.
  9. Kontaktní údaje nabyvatele jsou:
   1. Lemon projects, s.r.o.
    U Půjčovny 2
    110 00 Praha 1
    info@lemonprojects.cz

V Praze dne 14.4.2011

Lemon projects, s.r.o.
Tyto podmínky pro nás připravila společnost eAdvokacie.cz

Příloha č. 1 – Požadované charakteristiky slovesného díla

Cílem je shromáždit materiály (soubory) usnadňující studium. Studijní materiály jsou ve smlouvě označovány jako slovesná díla.

Příloha č. 2 – Ceník nabyvatele

Jednorázová licenční odměna za každé slovesné dílo (jeden soubor) je stanovena ve výši 2 Kč. Celková odměna na základě akceptované licenční smlouvy nepřesáhne 1 000 Kč. Pokud máte k dispozici více materiálů, rádi se s Vámi domluvíme předem formou e-mailu. Odměna nebude vyplacena pokud její výše nedosáhne alespoň 100 Kč.